PragueAttorneys
PragueAttorneys
PragueAttorneys

Služby

Sporná agenda

  • Náhrada škody: Zastupování ve sporech o náhradu škody a nemajetkové újmy proti fyzickým i právnickým osobám, uplatňování nároků na náhradu škody a nemajetkové újmy proti státu způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.
  • Bezdůvodné obohacení: Bezdůvodné obohacení vzniklé z užívání cizí věci bez právního důvodu, z plnění bez právního důvodu, nedovoleným podnikáním a jiné.
  • Spory o vlastnictví: Řešení sporů o určení vlastnictví včetně vlastnictví k nemovitostem nebo v oblasti duševního vlastnictví.
  • Spory ze závazků: Spory vzniklé ze závazků např. z nájemních smluv, smluv kupních, smluv darovacích, smluv o dílo, pojistných smluv, ale i dalších závazků.
  • Spory a rodinné právo: Spory v oblasti rodinného práva včetně rozvodů a sporů o péči o nezletilé a spory o výživné.
  • Spory v pracovním právu: Zastupování zaměstnavatelů i zaměstnanců při řešení sporů například o neplatnosti výpovědi nebo o náhradě škody.
  • Zastupování: Zastupování v řízeních před soudy včetně dovolacího řízení u Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR a Ústavního soudu ČR.