GDPR/AML

AML

V případě využití služby advokátní úschovy finančních prostředků a jiného majetku je advokát povinen identifikovat své klienty na základě osobních dokladů (občanský průkaz, cestovní pas…). Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.GDPR

Advokát jakožto správce osobních údajů, které mu budou poskytnuty klientem na základě smlouvy o právním zastoupení, se zavazuje, že bude tyto osobní údaje klienta zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES;

Správcem osobních údajů je advokát;

právním základem je smlouva o poskytování právních služeb, zpracování probíhá za účelem poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem;

klient nemá povinnost osobní údaje poskytnout, bez nich však nemůže být uzavřena smlouva o právní pomoci a na konkrétní důsledky neposkytnutí údajů bude klient vždy upozorněn;

advokát nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, protože není orgánem veřejné moci či veřejným subjektem, hlavní činnosti nespočívají v operacích zpracování, které by vyžadovaly rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování osob, ani v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů;

advokát zpracovává osobní údaje vlastními prostředky, přičemž k jejich ochraně používá mechanické, elektronické a organizační prostředky zabezpečení, v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování;

pokud je to potřebné pro poskytování plnění, mohou mít k osobním údajům přístup také třetí strany, jako jsou: orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány), poskytovatelé údržby informačního systému, další příjemci dle potřeb a pokynů klienta. V takovém případě přijme advokát smluvní, technická a organizační opatření, aby zajistil, že Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu, v němž bude toto zpracování nezbytné, výhradně v souladu s platnou právní úpravou;

v některých případech zpracovává advokát osobní údaje za účelem dodržování zákonů a dalších právních předpisů, např. za účelem plnění daňových povinností a zákonných povinností. V případech stanovených platnými zákony a jinými předpisy může být advokát povinen zpřístupnit Vaše osobní údaje správním nebo dozorovým orgánům;

doba, po kterou budou osobní údaje správcem uchovávány, je určena důvodem zpracování, osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti smlouvy o poskytování právních služeb a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR);

práva klienta: