Sự phiên dịch

Tất cả luật sư chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ pháp lý bằng một số ngoại ngữ, ngoài ra chúng tôi có thể cung cấp các phiên dịch cho ngoại ngữ khách, đạc biệt lầ tiếng Việt.

Hai thành viên của chúng tôi đã được đang ký là phiên dịch tòa án tại Tòa án thành phố Praha và Tòa án tỉnh České Budějovice, vì thế chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ phiên dịch trong các thủ tục tố tụng tại các tòa án hoặc cung cấp các bản dịch cần thiết tới chứng nhận của người phiên dịch tòa án.