Právní služby

Advokátní kancelář Prague Attorneys poskytuje komplexní právní poradenství a služby vysoce kvalitní profesní úrovně ve všech hlavních právních oblastech.

Zaměřujeme se na poskytování právních služeb v oblasti práva občanského, obchodního, práva EU, cizineckého práva, trestního práva, a to v plném rozsahu odpovídajícím nejvyšším standardům. Jsme sto poskytovat právní služby rovněž v oblasti pracovního práva, práva rodinného a v řízení před soudy a orgány státní správy.

Dlouhodobě a úspěšně se zaměřujeme na zastupování v rozhodčích řízeních, někteří advokáti naší kanceláře rovněž vykonávají funkci rozhodce. Pomáháme s realizací širokého spektra obchodů a poskytujeme právní služby mnoha českým i zahraničním klientům. Členové našeho právního týmu mají též velké zkušenosti v oblasti smluvního práva s mezinárodním prvkem.

JUDr. Štěpánka Miková a JUDr. Matouš Jíra jako jedni z mála českých advokátů poskytují pro bono služby, úzce spolupracují s Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, ODIHR – Úřadem pro demokratické instituce a lidská práva a neziskovou oraganizací La Strada Česká republika o.p.s.

Naším cílem je nalezení vhodného, efektivního a rychlého právního řešení pro konkrétní problém či situaci klienta, a to vždy s důslednou ochranou a uplatňováním jeho práv a oprávněných zájmů v obchodních vztazích či ve vztazích s orgány veřejné správy. Klademe důraz na profesionalitu, spolehlivost a diskrétnost.

 • Občanské právo
 • příprava a vyjednávání všech typů smluv

  zpracování všech typů podání k soudu

  komplexní právní služby týkající se nemovitostí

  správa a vymáhání pohledávek

  řešení spotřebitelských sporů

 • Obchodní právo
 • příprava a vyjednávání všech typů smluv

  zakládání všech forem obchodních společností a družstev

  změny v zakladatelských dokumentech a v orgánech obchodních společností

  zastupování v řízeních před soudy a dalšími státními orgány

  likvidace, konkursy a další způsoby ukončení podnikatelské aktivity

  směnečné právo

  insolvenční právo

 • Rodinné právo
 • zastupování v rozvodovém řízení

  vypořádání společného jmění manželů

  úprava majetkových vztahů mezi manželi

  spory o výživné

  spory ve věci péče o nezletilé děti

  dědění

 • Pracovní právo
 • příprava a vyjednávání pracovních smluv, dohod o provedení práce či dohod o pracovní činnosti

  sjednávání a ukončování pracovních poměrů

  řešení případných změn v průběhu pracovního poměru

  pracovněprávní spory se zaměstnanci nebo manažery

  bezpečnost a ochrana zdraví při práci

  odpovědnost v pracovněprávních vztazích

  zaměstnávání cizích státních příslušníků

 • Správní právo
 • zastupování ve správních řízeních

  zastupování v řízeních o přezkumu činnosti správních orgánů a správních rozhodnutí ve správním soudnictví

  zpracování správních žalob a kasačních stížností

  řešení přestupků a správních deliktů

 • Trestní právo
 • zastupování jak fyzických, tak i právnických osob v trestním řízení

  komplexní služby během obhajoby klientů v přípravném řízení a v trestním řízení před soudy všech stupňů

  vypořádání obviněných a poškozených v rámci škod vzniklých trestnou činností

 • Cizinecké právo
 • komplexní právní služby v oblasti cizineckého práva

  příprava a kontrola podkladů pro prodloužení pobytu nebo žádosti o vydání víza a o udělení dlouhodobého nebo trvalého pobytu

  asistence v řízeních před Odborem azylové a migrační politiky MV ČR

  podání opravných prostředků k specializovaným orgánům či podání stížností na nezákonný postup správních orgánů

  zastupování klientů v řízeních o přezkumu činnosti ministerstva a jeho správních rozhodnutí ve správním soudnictví

 • Právo EU
 • příprava a vyjednávání smluv s evropským s ohledem na požadavky práva EU

  poradenství a zastupování klientů v řízeních před evropskými institucemi

  analýzy podnikatelských i nepodnikatelských záměrů z pohledu evropského práva

  poradenství v oblasti právní úpravy svobody volného pohybu osob, zboží, služeb, kapitálu a svobody usazování obchodních společností

 • Mezinárodní právo
 • příprava a vyjednávání smluv s mezinárodním prvkem s ohledem na požadavky mezinárodního a evropského práva soukromého

  poradenství při uzavírání kupních smluv s mezinárodním prvkem v souladu s Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží

  zastupování při řešení sporů s mezinárodním prvkem v soudních, rozhodčích a smírčích řízeních

Ať jde o jakoukoli oblast práva, vždy se snažíme poskytovat co nejkvalitnější právní služby dle potřeb klienta a tím účinně chránit jeho zájmy.

Pro bližší informace o možnostech a podmínkách našich služeb nás, prosím, kontaktujte.