Phương tiện truyền thông

Kauza „Stromkaři“

LIDOVKY.CZ, 26. 2. 2011 - Zadarmo a skoro bez jídla. Tak cizinci otročili v Česku...
(Không được lương mà gần như không được ăn. Người nước ngoài phải làm việc tại Séc đầu tắt mặt tối tận như thế)

LIDOVKY.CZ, 28. 2. 2011 - Vykořisťovaní cizinci otročili i ve státních lesích...
(Những người nước ngoài bị bóc lột và làm việc đầu tắt mặt tối trong rừng của nhà nước)

ČESKÁ TELEVIZE, 27. 3. 2011 - Demonstrace proti vykořisťování...
(Cuộc biểu tình chống bóc lột)

THE PRAGUE POST, 9. 3. 2011 - Foreign workers exploited on state land...
(Những người lao đọng nước ngoài bị bóc lột trên đất nhà nước)

THE PRAGUE POST, 30. 3. 2011 - Exploited workers demand pay...
(Những người lao đọng bị bóc lột đi xin lương)

MIGRATIONONLINE.CZ, 22. 3. 2011 - Labor exploitation of Romanian workers in the Czech forestry business...
(Bóc lột những người lao động tới từ Rumani trong rừng Séc)

MIGRACEONLINE.CZ, 25. 10. 2011 - Pracovníci z Rumunska v českých lesích: pokračování...
(Những người lao động tới từ Rumani trong rừng Séc: tiếp tục)

NOVÝ PROSTOR, 18. 1. 2011, č. 367 - Obchodníci mezi stromy...
(Những người doanh nhân trong rừng

NOVÝ PROSTOR, 15. 3. 2011, č. 371 - Bezvětří v českých lesích...
(Lặng gió trong rừng Séc)

RESPEKT, 6. 3. 2011 - Zasaď pět tisíc stromů a zmiz...
(Hãy trồng năm nghìn cây và hãy phắn đi)


Báo Việt

BAO TRI THUC, 29. 9. 2012 - Séc tiếp tục điều tra vụ bóc lột người Việt trồng rừng...

VIETINFO, 28. 7. 2012 - Séc: Bóc lột hàng nghìn người nước ngoài, trong đó có người Việ...

VIETINFO, 23. 1. 2012 - Một người Việt bị lừa, mắc nợ 150 000 korun tiền điện thoại...