Aktuality

2. 2. 2017

V souvislosti se zavedením EET naše kancelář poskytuje právní poradenství i v této oblasti. Dále jsme v areálu SAPA otevřeli novou kancelář, najdete nás ve vysoké šestipatrové budově v 6. patře.


21. 6. 2016

Náš právní tým posílila advokátka Mgr. Tereza Kubalíková. Více informací naleznete v sekci Právní tým.


3. 2. 2016

Ústavní soud opět vyhověl v kauze „Stromkařů“ ústavní stížnosti devatenácti stěžovatelů tentokráte vietnamské národnosti a zrušil usnesení Policie České republiky, Obvodního ředitelství policie Praha IV a usnesení Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4, neboť jimi bylo porušeno základní právo stěžovatelů na účinné vyšetřování vyplývající ze základních práv na osobní svobodu a na osobní bezpečnost, zákazu nucených nebo povinných prací a práva na zachování lidské důstojnosti podle čl. 8 odst. 1, čl. 9 a čl. 10 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, a čl. 4 odst. 1 a 2 a čl. 5 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Text nálezu sp. zn. II. ÚS 3436/14 je dostupný zde.


6. 1. 2016

Ústavní soud vyhověl ústavní stížnosti slovenských a rumunských „Stromkařů“ zastoupených naší advokátní kanceláři a zrušil usnesení Policie České republiky, Obvodního ředitelství policie Praha I a usnesení Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1, neboť jimi bylo porušeno základní právo stěžovatelů na účinné vyšetřování vyplývající ze základních práv na osobní svobodu a na osobní bezpečnost, zákazu nucených nebo povinných prací a práva na zachování lidské důstojnosti podle čl. 8 odst. 1, čl. 9 a čl. 10 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, a čl. 4 odst. 1 a 2 a čl. 5 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.


Ústavní stížností napadeným rozhodnutím policejního orgánu byla dle § 159 odst. 1 trestního řádu odložena věc podezření ze spáchání trestného činu podvodu spáchaného formou spolupachatelství, jehož se měly dopustit konkrétně označené osoby v letech 2008 – 2010 na různých místech v České republice tím, že se zahraničními pracovníky původem z Vietnamu, Rumunska a Slovenska uzavíraly smlouvy v písemné podobě na provádění lesních prací po celé České republice, ačkoliv věděly, že pracovníkům po vykonání předmětných prací nevyplatí dohodnutou mzdu v plné výši nebo vůbec, čímž je uvedli v omyl a tímto jednáním mohli celkem 66 poškozeným způsobit v celkovém součtu škodu ve výši 820.983 Kč a 22.800 EUR. Stěžovatelé jako oznamovatelé trestného činu proti tomuto rozhodnutí podali stížnost, která byla ústavní stížností napadeným usnesením státní zástupkyně zamítnuta jako nedůvodná.


Ústavní soud deklaroval, že nelze jednoznačně pominout, že je jednoznačnou povinností státu zajistit ochranu základních práv, zejména práv zaručených Listinou základních práv a svobod a Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, a to i prostřednictvím efektivního trestního řízení. V kauze Stromkaři dospěl Ústavní soud k závěru, že zdrženlivost při ingerenci do trestního řízení by zde nebyla proporcionální vzhledem k mimořádnému významu chráněných zájmů, i vzhledem k vysokému počtu osob, jimž měla být ze strany orgánů státu poskytnuta ochrana. Ústavní soud nabyl přesvědčení, že nesprávný postup orgánů činných v trestním řízení zde ve svých důsledcích mohl kolidovat s mezinárodními závazky České republiky (např. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí), jež se týkají účinné ochrany před hrubým pošlapáváním lidské svobody a důstojnosti, k němuž mohlo docházet dlouhodobě a ve větším měřítku u celých skupin osob. Ústavní soud má za neúnosné, aby prověřování podezření, že ze strany skupiny podnikatelů docházelo na území České republiky po delší dobu k systematickému porušování základních práv řady zahraničních pracovníků, skončilo jen velmi paušálně odůvodněným odložením věci, aniž by se příslušné orgány byť i jen letmo zabývaly podstatou podezření.


Ústavní soud vychází ze své předchozí judikatury, v níž převzal doktrínu Evropského soudu pro lidská práva, pokud jde o pozitivní povinnosti státu ve vztahu k právu na život. I v případech závažných trestných činů proti svobodě a lidské důstojnosti, a zejména, jde-li o nejrůznější typy závažného jednání, blížícího se užití jiného k otroctví, nevolnictví, nuceným pracím nebo jiným formám vykořisťování, je třeba přezkoumat, zda orgány činné v trestním řízení provedly účinné vyšetřování, Ústavní soud přitom v projednávané věci postrádá zejména rys důkladnosti a dostatečnosti prověřování.


Povinnosti zabývat se prověřovaným skutkem ve všech jeho aspektech a vtělit svá zjištění do odůvodnění svých rozhodnutí nemohla účastníky (tj. zmíněné orgány činné v trestním řízení) zbavit ani skutečnost, že jim věc byla předána specializovaným orgánem Policie České republiky – Útvarem pro odhalování organizovaného zločinu, jenž sám podezření ze spáchání trestného činu obchodování s lidmi neshledal. Samo odůvodnění napadeného usnesení policejního orgánu působí povrchně a nekonzistentně. Obdobně Ústavní soud považuje za nedostatečný a ryze formální způsob, jímž se s argumentací stěžovatelů vypořádala státní zástupkyně v napadeném usnesení o stížnosti oznamovatelů. Ústavní soud přitom sdílí výhrady stěžovatelů, kteří odmítají nesmyslný a věci neadekvátní výklad státní zástupkyně o tom, že vlastně sami poškození nesli vinu na vzniklé situaci, neboť někteří „bez dalšího, v nezjištěné kvalitě, vykonávali lesní práce, aniž by pracovní vztah a finanční odměnu měli řádně písemně stvrzeny, a aniž by se zajímali o to, zda mají potřebná pracovní povolení“. Takovýto přístup orgánu veřejné žaloby je v případě podezření ze systematického vykořisťování zahraničních dělníků skutečně kuriosní.


Orgány činné v trestním řízení nesmí přehlížet jakoukoliv trestnou činnost, jež má i svůj soukromoprávní rozměr a připadá v úvahu, že se oběti trestné činnosti budou domáhat náhrady škody cestou civilního procesu. V případech obchodování s lidmi a jiných velmi závažných trestných činů může být pro oběti příliš obtížné ba fakticky nemožné domoci se svých práv v občanském soudním řízení bez předchozího trestního řízení.


Ústavní soud uzavřel ve svém nálezu, že procesní postup při prověřování trestních oznámení byl nekoncepční, neodpovídal rozsahu, povaze a závažnosti projednávaných podezření, věc byla zcela roztříštěna mezi několik policejních orgánů, dokonce v rámci různých krajských ředitelství Policie České republiky. V důsledku toho došlo ke značným průtahům, jimž posléze neodpovídá dosavadní míra objasněnosti věci. Věc se tedy vrací policejnímu orgánu k dalšímu prověření trestních oznámení, které musí být v souladu se závaznými právními názory, obsaženými v odůvodnění nálezu Ústavního soudu. Text nálezu sp. zn. II. ÚS 3626/13 je dostupný zde.


1. 5. 2015

Od dubna 2015 náš právní tým posílili Mgr. Zuzana Melcrová, LL. M. a Martin Maděra. Více se o nich dočtete v sekci Právní tým.


20. 11. 2014

Dne 14. listopadu se JUDr. Matouš Jíra zúčastnil diskuze ohledně vietnamské policie v České republice. K této problematice má zdráhavý postoj. Mluvil o efektivitě policejní práce, možném úniku a zneužití informace, a nevyužitém potencionálu druhé generace.


„Bohužel tady k takovéto spolupráci já se stavím poměrně zdráhavě, já si myslím, že se jedná spíše o nešťastný krok, který nemá příliš vysokou naději na dosažení zamýšleného účelu a pokud česká policie má problémy se získáváním hodnověrných informací z kriminálního prostředí vietnamské diaspory v České republice, je třeba problém řešit systematicky a dlouhodobě, a nikoliv jednorázovým pozváním policistů a doufat, že oni to zjistí, takovéto řešení je dost krátkozraké a naivní, myslím si že spíš ku prospěchu věci by bylo, kdyby policisté by více věnovala náboru příslušníků vietnamské menšiny do řad policie. Je potřeba si totiž uvědomit, že většina zdejších Vietnamců, zejména z druhé generace, je zcela loajální České republice, vnímají ji jako svůj domov a na krajany zločince nahlížejí se stejným despektem jako většinová společnost. Tady je obrovský nevyužitý potencionál. Taky se domnívám, že je nezbytné aby policie uměla s komunitou lépe pracovat, je třeba aby se v rámci komunity vybudovala nějakou důvěru, protože pokud chce policie získávat důvěrné informace jako třeba aby ta komunita také k policii důvěru měla.“


Více si můžete poslechnout na českém rozhlasu Plus v pořadu Zaostřeno na cizince na tomto odkazu.


3. 11. 2014

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě zakoupila licenci k dokumentárnímu filmu Stromkaři Daniely Agostini, aby jej mohla využívat ve všech svých orgánech a misích. OBSE má v úmyslu používat tento dokument pro vzdělávací účely, a to zejména ke školení soudců, státních zástupců a vyšetřovatelů, a také k ilustraci toho, s jakými problémy se při vyšetřování trestného činu obchodu s lidmi lze setkat v praxi. Poprvé byl tento dokument v rámci OBSE promítán na mezinárodním semináři soudců v Haifě v Izraeli, jež se konal dne 27. – 30. října 2014.


11. 9. 2014

Právní tým Prague Attorneys má od ledna roku 2014 novou členku. Je jím nová advokátní koncipientka Mgr. Michaela Jartymová. Více se o ní dozvíte v sekci Právní tým.


19. 7. 2014

Na internetové stránce Právní rádce si nyní můžete přečíst rozhovor s JUDr. Matoušem Jírou a JUDr. Nguyen Viet Anh, kde se dozvíte více o jejich podnikání či o vztahu Vietnamců k českému právu nebo vietnamské kriminalitě. Více na odkazu.


15. 7. 2014

Dne 11.7.2014 se JUDr. Matouš Jíra a JUDr. Štěpánka Miková zúčastnili v rámci hudebního festivalu Pohoda diskuze na téma obchodování s lidmi s názvem „Najprv praca, potom pr(l)aca“, kterou pořádala nezisková organizace Liga za ľudské práva.


13. 2. 2014

Od února 2014 je novým advokátním koncipientem Prague Attorneys Mgr. Vít Tokarský. Více se o našem novém členovi dozvíte v sekci Právní tým.


23. 1. 2014

Advokátka Mgr. Naďa Smetanová ve spolupráci s občanským sdružením Klub Hanoi poskytuje každé úterý od 17 h do 20 h právní poradenství v sídle sdružení v areálu Sapa na adrese Libušská 319/126, Praha 4 - Písnice.


5. 12. 2013

Na mezinárodním workshopu „The Challenges of Human Trafficking and the European Response: the View from Vienna, Brussels and Strasbourg“, který se konal v Brně, se řešily problémy ve vyšetřování případu „Stromkaři“. Workshopu se zúčastnil i profesor Ryszard Piotrowicz z organizace GRETA.


26. – 27. 11. 2013

Na konferenci „Protecting and Promoting the Rights of Victims of Trafficking“ ve Varšavě měli JUDr. Matouš Jíra a JUDr. Štěpánka Miková příspěvek o „Odškodné a kompenzaci“. Konference se též zúčastnily Parosha Chandran (obhájkyně zabývající se problematikou obchodu s lidmi), Klára Skřivánková (koordinátorka programu z organizace Anti-Slavery International), či Marieke van Doornick (poradkyně pro veřejné záležitosti z organizace La Strada International).


11. 10. 2013

Dne 11.10.2013 se JUDr. Matouš Jíra zúčastnil workshopu „Nejisté postavení obětí obchodu s lidmi“, který organizovala právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Příspěvek JUDr. Jíry se zabýval postavením oběti v trestním řízení v kontextu případu „Stromkaři“ a pojednával o problémech, kterým poškození v tomto řízení museli čelit.


16. 10. 2013

Od 16.10.2013 jsou v nabídce služeb nabízených kanceláří A2O v obchodním centru SAPA nově též služby notářské. Zástupce notáře zde bude k dispozici vždy každou středu od 13h do 17h.


2. 10. 2013

Právní tým Prague Attorneys se dne 2.9.2013 rozrostl o dalšího člena, je jím Mgr. Kristina Tisová. Více se o naši nové advokátní koncipientce dozvíte v sekci Právní tým.


20. 9. 2013

Z důvodu nečinnosti Policie ČR v kauze Stromkaři se JUDr. Štěpánka Miková a JUDr. Matouš Jíra rozhodli podat stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva do Štrasburku.


23. 4. 2013

V souvislosti s mezinárodní konferencí na téma Odhalování obchodování s lidmi za účelem nucené práce a pracovního vykořisťování se dne 23. 4. 2013 konala tisková konference v Americkém centru, jíž se JUDr. Štěpánka Miková a JUDr. Matouš Jíra zúčastnili. Cílem této konference bylo seznámit veřejnost s hlavními poznatky v rámci tohoto projektu.


22. 4. 2013

Dne 22. 4. 2013 se JUDr. Štěpánka Miková a JUDr. Matouš Jíra zúčastnili mezinárodní konference pod záštitou pana Lukáše Manharta, radního hl. města Prahy s názvem Odhalování obchodování s lidmi za účelem nucené práce a pracovního vykořisťování. V rámci této konference vedli advokáti workshop na téma Strategická litigace – praktické otázky.


21. 3. 2013

V rámci Evropského týdne proti rasismu proběhlo dne 21. 3. 2013 v Multikulturním centru SAVEC promítání filmů The Tree Workers Case Daniely Agostini a Obchodníci se zdravím manželů Nghiem Quynh Trang a Do Duy Hoang.

První jmenovaný film zachycuje případ vykořisťování stovek zahraničních dělníků najatých na práci v Lesích České republiky. Druhý pak pojednává o problematice komerčního pojištění pro cizince. Pomocí vyprávění migrantů a rozhovorů s experty z mnoha oborů poukazují tvůrci na nesmyslnost systému komerčního pojištění pro migranty, který diskriminuje cizince v přístupu ke zdravotní péči a přivádí rodiny s dětmi do neřešitelných finančních potíží.

S tvůrci obou filmů naše kancelář dlouhodobě spolupracuje a tímto jim vyjadřuje podporu.


film.png


23. 2. 2013

K příležitosti příchodu Nového lunárního roku proběhla v pobočce A2O událost „Vítání jara“. Během tohoto neformálního setkání se mohli účastníci setkat se všemi členy kanceláře a podrobněji se seznámit se službami, které A2O nabízí.

18. 1. 2013

Koncem loňského roku přivítal právní tým Prague Attorneys dva nové členy. Od října 2012 je jím advokátní koncipientka Mgr. Huyen Tranová a od listopadu 2012 advokátní koncipient Mgr. Matúš Kočiš. Více se o nových posilách naší advokátní kanceláře dozvíte v sekci Právní tým.


01. 12. 2012

Dne 1.12.2012 otevřela naše advokátní kancelář se svými partnery v obchodním centru SAPA novou pobočku s názvem A2O. Kancelář A2O ve spolupráci s externími partnery nabízí komplexní balíček služeb šitý na míru začínajícím podnikatelům i podnikatelům, kteří už svůj business zahájili.

V A2O se specializujeme na poskytování právních, finančních, účetních a daňových služeb. Klientům nabízíme asistenci při zakládání všech typů obchodních společností a rovněž nabízíme tzv. ready made společnosti. Do portfolia našich služeb patří také zpracování a tisk reklamy, grafické návrhy loga, vizitek a dalších tiskových materiálů či tvorbu webových stránek.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat na tel. 777 493 111 nebo nás osobně navštivte v kanceláři A2O v obchodním centru SAPA na adrese Libušská 319, Praha 4.


13. 11. 2012

Zvláštní představitelka Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a koordinátorka odboru Boje proti obchodování s lidmi přijala pozvání České republiky a dne 13. listopadu 2012 navštívila Prahu. Setkání, které pořádalo Ministerstvo zahraničních věcí ČR a která bylo věnované problematice obchodování s lidmi a především případu "Stromkařů", se zúčastnil také JUDr. Matouš Jíra.


1. 11. 2012

V průběhu listopadu probíhá výběrové řízení uchazečů o odbornou stáž. Více informací naleznete zde.


25. - 26. 10. 2012

Ve dnech 25. - 26. 10. 2012 se konal v pořadí šesté Evropské pro bono fórum (anglicky PILnet’s 6th Annual European Pro Bono Forum) v Madridu, na kterém se mimo jiné projednávalo téma Pro bono a lidská práva.

JUDr. Štěpánka Miková a JUDr. Matouš Jíra se fóra zúčastnili a prezentovali na něm případ „Stromkaři“, případ zahraničních pracovníků, kteří se stali oběťmi vykořisťování při práci v českých lesích.


19. 10. 2012

JUDr. Štěpánka Miková a JUDr. Matouš Jíra společně s Irenou Konečnou z organizace La Strada měli tu čest přivítat v Praze paní Rani Hong, obhájkyni lidských práv, zvláštní poradkyni organizace UN.GIFT (Světová iniciativa v boji proti obchodování s lidmi při OSN) a prezidentku nadace Tronie Foundation. Paní Rani Hong provedli po Praze a při společné večeři diskutovali o problémech kolem případu „Stromkaři“ a dalších otázkách týkající se obchodování s lidmi.


11. - 12. 10. 2012

Ve dnech 11. - 12. října 2012 se JUDr. Štěpánka Miková a JUDr. Matouš Jíra zúčastnili konference pořádané Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (anglicky OSCE): Special Focus Event to the 12th Alliance against Trafficking in Persons.

První den se JUDr. Štěpánka Miková a JUDr. Matouš Jíra zúčastnili panelu "Access to Justice, making compensation a reality for trafficked persons", na kterém povídali o svých zkušenostech při zastupování cizinců, kteří se stali oběťmi vykořisťování při práci v českých lesích, a následně s účastníky konference o tématu debatovali.

Druhý den konference se osobně setkali s Marií Grazia Giammarinaro, zvláštní představitelkou OBSE a koordinátorkou odboru Boje proti obchodování s lidmi a diskutovali s ní o současných problémech v boji proti obchodování s lidmi.


21. 9. 2012

THE TREE WORKERS CASE - TRAILER by Daniela Agostini on Vimeo.

"The Tree Workers Case" by Daniela Agostini

Dokument režisérky Daniely Agostini zachycuje příběh mnoha zahraničních pracovníků, kteří se stali oběťmi pravděpodobně největšího odhaleného případu obchodování s lidmi za posledních 20 let na území EU.

Premiéry filmu s následnou debatou, která proběhla dne 21.9. 2012 v Americkém centru, se zúčastnili také JUDr. Štěpánka Miková a JUDr. Matouš Jíra.